توضیحات:

این فایل شامل آشنایی با الکترونیک مگان 1و 2، فرمان برقی مگان، مقدار مقاومت سیم های مگان، موتور مگان، جعبه فیوز های مگان،نقشه سیستم سوخت رسانی مگان، رفع ایراد عدم برقراری ارتباط با کارت،رادیو مگان و تغذیه سیستم برقی مگان می باشد..

 

دانلود فایل pdf آشنایی با الکترونیک مگان 1

دانلود فایل pdf آشنایی با الترونیک مگان 2

دانلود فایل pdf فرمان برقی مگان

دانلود فایل pdf مقدار مقاومت سیم های مگان

دانلود فایل pdf موتور مگان

دانلود فایل pdf جعبه فیوز های مگان 

دانلود فایل pdf نقشه سیستم سوخت رسانی مگان

دانلود فایل pdf رفع ایراد عدم برقراری ارتباط با کارت 

دانلود فایل pdf رادیو مگان

دانلود فایل pdf تغذیه سیستم برقی مگان